EUDR: de laatste updates van de Europese Commissie

EUDR: de laatste updates van de Europese Commissie

PEFC zet zich al 25 jaar in om ontbossing een halt toe te roepen door duurzaam bosbeheer te promoten. De doelstellingen van de EU-verordening over ontbossingsvrije producten (EUDR) komen overeen met de missie van PEFC. Om certificaathouders en andere belanghebbenden te ondersteunen delen we regelmatig de voortgang over de EUDR-implementatie van de Europese Commissie.

Richtlijnen

De Commissie ontwikkelt richtlijnen die dieper ingaan op een aantal aspecten die in de verordening staan, zoals de definitie van “agrarisch gebruik” (waarin bosbouw en landbouwgrond aan bod komen), certificering, legaliteit en andere relevante onderwerpen. Tot op zekere hoogte zullen de bestaande EU Timber Regulation (EUTR) richtlijnen als basis worden gebruikt. Het is de bedoeling dat de richtlijnen worden gepubliceerd voordat de EUDR van toepassing wordt (op 30 december 2024), maar het is mogelijk dat de richtlijn over legaliteit al eerder dit jaar beschikbaar is. De Commissie is niet van plan om product-specifieke richtlijnen te publiceren. Ze wil goede voorbeelden uit de praktijk delen, onder andere in referentiedocumenten. Deze zullen deels betrekking hebben op product-specifieke aspecten.

Systeem voor landenbeoordeling

De besluiten over het beoordelingssysteem voor landen zijn nog niet beschikbaar. In de onlangs gesloten aanbesteding van de Commissie wordt mogelijk met succes de externe contractant aangewezen die het beoordelingssysteem van de Commissie zal ondersteunen. Deze contractant zal landen, of delen daarvan, in drie categorieën indelen (hoog, standaard en laag risico). De classificatie zal gebaseerd zijn op het risiconiveau van elk land om goederen te produceren die ontbossing veroorzaken. De resultaten worden voor het vierde kwartaal van 2024 verwacht.

EU-waarnemingscentrum voor ontbossing en bosdegradatie

In december lanceerde de Commissie de EU Observatory (waarnemingscentrum) voor ontbossing en degradatie. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn de wereldwijde bosbewakingskaart voor 2020, een overzicht van de wereldwijde productie van en handel in grondstoffen, en EU-instrumenten voor bosbewaking.

Het bouwt voort op bestaande bewakingsinstrumenten (bijvoorbeeld Copernicus en andere publiek of privaat beschikbare bronnen) en omvat publiek beschikbare kaarten en datasets over veranderingen in het bosareaal wereldwijd en de drijvende krachten daarachter. Het is niet verplicht, maar zal dienen als een instrument voor risicobeoordeling in het due diligence-proces. De verificatiefunctie is echter beperkt vanwege de mate van nauwkeurigheid.

Informatiesysteem

Het informatiesysteem waarin marktdeelnemers en handelaren de due diligence-verklaringen indienen om aan de EUDR te voldoen, bevindt zich tot eind januari in de testfase. Aan de test doen 100 geselecteerde marktdeelnemers mee, die aan de Commissie verslag zullen uitbrengen over de functionaliteiten van het systeem.

Alle geïnteresseerde bedrijven kunnen deelnemen aan een systeemtraining die in de zomer van 2024 wordt georganiseerd. De Commissie is ook van plan om gebruikershandleidingen en ander relevant materiaal beschikbaar te stellen.

Bevoegde autoriteiten in de EU-lidstaten

De lijst van de bevoegde autoriteiten in de EU-lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de controle van het nakomen van de verplichtingen van de EUDR, wordt door de Commissie uiterlijk 30 december 2024 openbaar gemaakt, zoals voorgeschreven staat in de verordening.

Ondersteunende initiatieven en programma’s

Het op 9 december jl. gelanceerde Team Europe Initiative voor ontbossingsvrije waardeketens zal de partnerschappen van de EU met producerende landen vergemakkelijken. Het initiatief, goed voor 70 miljoen euro, brengt de Commissie en de EU-lidstaten, waaronder Duitsland, Nederland en Frankrijk, samen en vormt een aanvulling op de lopende programma’s van de EU en haar lidstaten.

Parallel hieraan werkt de Commissie aan het Forest Partnerships-programma ter waarde van 1 miljard euro, waarmee landen buiten de EU worden ondersteund om samen te werken aan het terugdringen van ontbossing, het behouden en verbeteren van de CO2-opslag en biodiversiteit. . Tot nu toe heeft de Commissie de Memoranda of Understanding ondertekend met Guyana, Mongolië, de Republiek Congo, Oeganda en Zambia.

Het Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World’s Forests van de Commissie is een platform waar EU-lidstaten, geselecteerde belanghebbenden, waaronder PEFC, derde wereldlanden en de Europese Commissie de belangrijkste onderdelen van het EUDR-werk bespreken, waaronder aspecten van traceerbaarheid en de inclusie van kleine bedrijven en boseigenaren. De ledenlijst van het platform en de werkdocumenten zijn beschikbaar voor het publiek.

Daarnaast nodigt de Commissie alle geïnteresseerde belanghebbenden uit om zich aan te melden voor haar openbare Deforestation and Forest Degradation Platform-groep op Capacity4Dev. Het platform maakt deelname aan relevante discussies, het delen van artikelen, nieuws of andere relevante informatie mogelijk.

Ten slotte, in de nieuwste editie van haar speciale FAQ-pagina  rond EUDR beantwoordt de Europese Commissie vragen die het meest gesteld worden. De FAQ zijn ook te downloaden in een PDF welke regelmatig wordt bijgewerkt.

Als je vragen hebt over PEFC en de EUDR kan je contact met ons opnemen via eudr@pefc.nl.