PEFC International

PEFC International, gevestigd in Genève, Zwitserland, is in 1999 opgericht door de nationale organisaties uit 11 verschillende landen die een brede belangstelling vertegenwoordigen voor het promoten van duurzaam bosbeheer vooral bij boseigenaren met klein bosbezit. Daarbij werden de landen ondersteund door vertegenwoordigers van ruim 15 miljoen boseigenaren. Sinds 2004 is PEFC een wereldwijde organisatie geworden met nationale leden op alle werelddelen, momenteel zijn er nationale leden uit meer dan 55 landen. Ook PEFC Nederland is lid van PEFC International.

Het lidmaatschap van PEFC International staat ook open voor internationale belanghebbenden met organisaties in 2 of meer landen, zoals maatschappelijke organisaties, milieuorganisaties, brancheorganisaties, bedrijven, overheidsinstellingen en intergouvernementele organisaties, vakbewegingen en andere NGO’s. Samen vormen deze landen en belanghebbenden de Ledenvergadering (General Assembly) van PEFC Internationaal.

PEFC is bij de oprichting als eerste systeem gestart met het mogelijk maken van groep- en regionale certificering voor kleine boseigenaren die hun bos duurzaam beheren. Zo kunnen ook hun producten in de markt herkenbaar duurzaam zijn, een positieve impuls voor duurzaam bosbeheer wereldwijd.

PEFC is de keuze van en voor boseigenaren

PEFC respecteert en erkent dat er per land verschillen zijn ten aanzien van: klimaat, wetgeving, ecologie, cultuur, bos en bevolking. Elk land vraagt een eigen benadering van het onderwerp duurzaam bosbeheer. Bij PEFC ontwikkelt elk land zijn eigen criteria die aansluiten op de lokale omstandigheden. Dat betekent dat de verschillende belangengroepen in het land zelf werken aan deze criteria, dat creëert draagvlak voor duurzaam bosbeheer. De Sustainability Benchmark van PEFC waarborgt dat deze nationale criteria voldoen aan de internationale geaccepteerde eisen.

PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Hoe werkt het?

Het begint allemaal in een land zelf waar verschillende belangengroepen met elkaar overleggen met als doel een nationaal schema (bosstandaard) met regels voor duurzaam bosbeheer op te stellen. Deze nationale schema’s van de leden van PEFC worden opgesteld op basis van de Sustainability Benchmark van PEFC. Dat betekent dat de inhoud van het schema moet voldoen aan de eisen van PEFC, dat verschillende belangengroepen moeten participeren én dat er een nationale publieke consultatie voor het schema uitgevoerd moet zijn.

Om te garanderen dat aan alle voorwaarden van PEFC is voldaan, wordt het nationale schema getoetst door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige stelt vast of het schema voldoet en of het op een manier tot stand is gekomen waarbij alle betrokkenen hebben kunnen participeren. Dan volgt er nog een internationale publieke consultatie voor het nationale schema. Nadat het schema al deze toetsingen heeft doorstaan wordt het schema voorgelegd aan de PEFC International General Assembly voor “endorsement” (goedkeuring en erkenning).

Na deze goedkeuring kan een boseigenaar in dat land het PEFC-certificaat voor bosbeheer behalen volgens het bij dat land passende schema voor duurzaam bosbeheer.

Om de standaard actueel te houden vindt er elke vijf jaar een evaluatie plaats om te kijken of er nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktische ervaringen zijn. Als dat zo is wordt een herzieningsproces gestart waarbij de bovenstaande procedure weer gevolgd dient te worden.

In Nederland kunnen boseigenaren en beheerders hun bosbeheer ook laten certificeren. Meer informatie hierover is hier te lezen.

Een overzicht van de internationale PEFC leden is te vinden op de website van PEFC International.

Foto boven: PEFC medewerkers van over de hele wereld zijn op excursie in Duitsland.
Foto onder: PEFC General Assembly (internationale algemene ledenvergadering).