Gendergelijkheid – SDG 5

SDG 5: Gendergelijkheid

In veel landen is het verband tussen armoede, gender en duurzaam bosbeheer een precaire aangelegenheid. Plattelandsvrouwen zijn nauw betrokken bij bosbouw, maar worden vaak benadeeld. PEFC-certificering bevordert gendergelijkheid door middel van een verscheidenheid aan vereisten en processen.

Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar een noodzakelijke basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.

Vrouwen en meisjes gelijke toegang geven tot onderwijs, gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en vertegenwoordiging in politieke en economische besluitvormingsprocessen zal duurzame economieën stimuleren en de samenleving en de mensheid in het algemeen ten goede komen.

Bossen en SDG 5:

Bereik gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes

In veel landen is het verband tussen armoede, gender en duurzaam bosbeheer een precair punt.

Vrouwen zijn nauw betrokken bij boswerk, zoals het verzamelen van brandhout, medicinale planten en andere producten uit het bos, evenals voedsel voor (gezins)consumptie.

Vrouwen leveren ook specifieke bijdragen aan boswaardeketens die belangrijk zijn voor hun inkomen, welzijn en de voedselzekerheid van hun gezin.

Om verschillende redenen als culturele en sociale, worden vrouwen vergeleken met mannen op het platteland echter vaak benadeeld wat betreft hun toegang tot en controle over bossen en wat betreft de economische kansen.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie tegen alle vrouwen en meisjes overal.

5.5 Zorgen voor volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle besluitvormingsniveaus in het politieke, economische en openbare leven.

5.a Hervormingen doorvoeren om vrouwen gelijke rechten te geven op economische middelen, evenals toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen, in overeenstemming met de nationale wetten.

5.c Vaststellen en versterken van degelijk beleid en afdwingbare wetgeving voor de bevordering van gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus

De kennis van vrouwen over bossen en bomen wordt vaak buiten beschouwing gelaten bij bosbeslissingen, en hun rol in bosgerelateerde waardeketens wordt vaak slecht ondersteund door beleidsmakers en voorlichtingsdiensten.

Er is een sterke behoefte aan het waarborgen van gelijke rechten voor vrouwen met betrekking tot grondbezit, toegang tot hulpbronnen en markten, ontwikkeling van vaardigheden en waardeketens.

Hoe PEFC bijdraagt ​​aan SDG 5

PEFC-certificering bevordert gendergelijkheid en de rol van vrouwen in de bosbouw via een verscheidenheid aan vereisten. Bosbeheerders moeten zich inzetten voor gelijke kansen en non-discriminatie, en gendergelijkheid moet worden bevorderd.

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan (nieuwe) mogelijkheden voor opleiding en werkgelegenheid voor de lokale bevolking – zowel mannen als vrouwen. De lonen van bosarbeiders moeten – onafhankelijk van geslacht – voldoen aan de wettelijke minimumnormen van de sector, of deze zelfs overtreffen.

Door te zorgen voor effectieve communicatie en overleg met lokale gemeenschappen met betrekking tot bosbeheer, biedt PEFC-certificering een platvorm aan vrouwen om deel te nemen aan beslissingen.

“Globally, 1.5 billion local and indigenous people have secured rights over forest resources through community-based tenure. These local groups manage about 18% of the world’s forest area.”
RRI, 2015

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC