SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

“There are no dreams too large, no innovation unimaginable and no frontiers beyond our reach.”
John S. Herrington

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Investeringen in infrastructuur en industrie zijn cruciaal voor het bereiken van duurzame ontwikkeling en het versterken van gemeenschappen in veel landen.

Het is al lang bekend dat zulke investeringen nodig zijn om de productiviteit en de inkomens te verhogen en de resultaten op het gebied van gezondheid en onderwijs te verbeteren.

Technologische vooruitgang is de basis van inspanningen om milieudoelstellingen te bereiken, zoals een efficiënter gebruik van hulpbronnen, waaronder die van natuurlijke hulpbronnen zoals bossen en landbouw.

Bossen en SDG 9:

Veerkrachtige infrastructuur bouwen, inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen en  innovatie stimuleren.

Infrastructuur is niet alleen grijs en beton, maar ook groen. Natuurlijke systemen zoals bossen dragen bij aan schone, betrouwbare watervoorziening, bescherming tegen droogte en overstromingen en verhogen de landbouwproductiviteit.

In afgelegen gebieden zorgen bosbouwactiviteiten voor een groot deel de grijze infrastructuur en diensten, waardoor ze een positieve invloed hebben op de sociaaleconomische ontwikkeling en het welzijn van mensen die afhankelijk zijn van bosbouwactiviteiten.

Bedrijven in de bosbouwsector bieden kleine en middelgrote ondernemingen toegang tot wereldwijde waardeketens en markten. Bovendien is er een schat aan technologische vooruitgang en innovatie binnen de waardeketen van de bosbouw die hout als grondstof gebruikt.

Er zijn ook opmerkelijke innovaties in de bosbouwsector, waarbij naast bestaande bio-economische concepten nieuwe innovatieve duurzame oplossingen worden ontwikkeld, zoals op hout gebaseerd plastic of flessen.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

8.3.2 Er wordt gestreefd naar gezonde economische prestaties, rekening houdend met mogelijkheden voor nieuwe markten en economische activiteiten in verband met alle relevante goederen en diensten van bossen.

9.1 Betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur van hoge kwaliteit ontwikkelen om de economische ontwikkeling en het welzijn van mensen te ondersteunen, met de nadruk op betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

9.3 Vergroten van de toegang van kleinschalig industriële en andere ondernemingen  tot financiële diensten, waaronder betaalbaar krediet, met name in ontwikkelingslanden. Waarbij tevens hun integratie in waardeketens en markten wordt verbeterd.

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 9

PEFC-certificering beschermt en bevordert de groene infrastructuur die bossen ons bieden. Het herstellen van aangetaste bos-ecosysteem, zoals vereist door PEFC, kan goedkoper zijn dan het verbeteren van grijze infrastructuur zoals conventionele waterzuiveringsinstallaties, terwijl de waterkwaliteit op dezelfde manier wordt verbeterd.

Bomen Buiten het Bos (BBB) hebben het potentieel om te leiden tot herbebossing van aangetaste landbouwgrond die waterafvoer vertraagt en opslaat, waardoor de landbouwproductie en -inkomsten stijgen het grondwater wordt aangevuld en de waarde van boerderijen toeneemt.

Grijze infrastructuur, zoals wegen en bruggen die nodig zijn voor bosbouw, moeten zo worden aangelegd dat ze een efficiënte levering van goederen en diensten garanderen en tegelijkertijd de negatieve gevolgen voor het milieu tot een minimum beperken.

Het belangrijkste in deze context is echter het PEFC groepscertificaat, dat beschikbaar is voor zowel boseigenaren als bedrijven in de hele handelsketen. Het maakt certificering betaalbaar voor kleine en middelgrote ondernemingen, waardoor hun integratie in wereldwijde handelsketens en markten wordt bevorderd.

Bovendien zijn voor innovatieve bosproducten educatie en marketing nodig om het begrip en het imago van hout bij eindgebruikers te ondersteunen. Certificering zoals PEFC is een van de krachtigste instrumenten om de keuze van de consument positief te beïnvloeden.

SDG7

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC

SDG life below water - PEFC

Sustainable Development Goals (SDGs) - PEFC