SDG 12:Verantwoorde consumptie en productie

Changing consumption and production patterns is at the heart of sustainable development

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Grondstoffenefficiëntie en verantwoorde inkoop van bosproducten staan centraal bij duurzame productie en consumptie. Bossen bieden een enorme rijkdom aan grondstoffen. Indien deze bossen PEFC-gecertificeerd zijn, zijn de grondstoffen aantoonbaar hernieuwbaar.

Het bevorderen van efficiënt gebruik van hulpbronnen en energie, duurzame infrastructuur en het bieden van toegang tot basisdiensten, groene en fatsoenlijke banen en een betere levenskwaliteit voor iedereen vormen de kern van SDG 12. Met een groeiende wereldbevolking zal in een business-as-usual scenario de vraag naar de toch al  beperkte natuurlijke hulpbronnen toenemen.

Duurzame productie en consumptie zijn daarom van fundamenteel belang voor een duurzame en rechtvaardige toekomst.

Bossen & SDG 12

Verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen

Hernieuwbaarheid, efficiënt gebruik van hulpbronnen en duurzame herkomst van bosproducten staan centraal bij duurzame productie en consumptie. Bossen welke duurzaam beheerd worden bieden daarvoor vele voordelen. Gelukkig bestaan er al vele voorbeelden, bijvoorbeeld

  • Papier en hout kunnen afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Na gebruik kunnen ze worden gerecycled en verwerkt tot nieuwe producten. Nederland is koploper in recyclen, in totaal recyclen we 89% van het op de markt gebrachte papier en karton (Europa 71%).
    Verpakkingen (bijvoorbeeld voor voedsel) gemaakt van grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen zijn een groen alternatief voor materialen zoals plastic.
  • Levenscyclusanalyses-studies stellen dat het gebruik van hout in de bouw beter presteer dan andere materialen in termen van opgenomen energie, lucht- en waterverontreiniging en CO2-voetafdruk.

Duurzame productie kan alleen slagen als deze gepaard gaat met positieve veranderingen in de consumptiepatronen en levensstijlen van huishoudens en gebruikspatronen van bedrijven en overheden. Om deze patronen te veranderen moet onder andere beleid worden ontwikkelt dat het gebruik van gecertificeerde houtproducten door bedrijven en openbare instellingen aanmoedigt.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

12.2 Tegen 2030 duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

12.6 Bedrijven aanmoedigen, vooral grote en transnationale bedrijven, om duurzame praktijken toe te passen en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapportage.

12.7 Duurzame praktijken bij overheidsopdrachten bevorderen, in overeenstemming met nationaal beleid en prioriteiten.

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 12

Er moet veel aandacht  worden besteed aan de handelsketen, waarbij iedereen betrokken moet zijn, van producent tot en met merkeigenaar en consument. Dit omvat onder meer het voorlichten van consumenten over duurzame consumptie en levensstijlen, hen voorzien van adequate informatie door middel van normen, logo’s en labels bijvoorbeeld op verpakkingen. Maar ook  duurzame openbare aanbestedingen door overheden en inkoopopdrachten door bedrijven.

Wij werken samen met bedrijven door de hele handelsketen – van het bos tot producenten tot en met merkeigenaren en consumenten – om duurzame productie en consumptie te stimuleren.

Onze standaard voor duurzaam bosbeheer, die wereldwijd door meer dan een miljoen boseigenaren wordt toegepast, biedt de garantie dat zij hun bossen duurzaam beheren.

Vele duizenden bedrijven over de hele wereld zijn PEFC Chain of Custody-gecertificeerd, wat betekent dat zij gecertificeerd hout of papier inzetten in hun productieprocessen en ervoor zorgen dat hun producten PEFC-gecertificeerd zijn. We werken ook samen met tal van bedrijven, brancheorganisaties en overheden om de voordelen van een duurzaam inkoopbeleid voor hout- en papierproducten onder de aandacht te brengen en het gebruik daarvan te stimuleren.

Tot slot, iedereen kan profiteren van het PEFC-label dat wereldwijd op steeds meer producten staat die gemaakt zijn van materialen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Met elke aankoopbeslissing ondersteunen producenten, merkeigenaren en consumenten de boseigenaren die hun bossen duurzaam beheren.