SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 10 wil niet alleen de ongelijkheid tussen staten verminderen, maar ook de ongelijkheid in de staten zelf.

Daarom wordt ook nagestreefd om tegen 2030 de sociale, economische en politieke integratie van iedereen te bevorderen, ongeacht hun leeftijd, geslacht, beperkingen, etniciteit, huidskleur, afkomst, geloofsovertuiging of economische status, en hun gelijke kansen te verzekeren.

Bossen en SDG 10

Dring ongelijkheid binnen, én tussen landen terug.

Bedrijven in de bosbouwsector pleiten voor grotere gelijkheid in de hele handelsketen en ontwikkelende economieën. Dit bevat kwesties over grondbezit en mondiale normen en beleidsmaatregelen die dit garanderen, sociale bescherming, eerlijke lonen, veiligheid en ethische normen, maar ook eerlijke en inclusieve inkoopactiviteiten die de kansarmen sterker maken en ongelijkheid verminderen in de bosbouwsector.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

10.3 Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken

10.4 Beleid voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt, in het bijzonder inzake lonen en sociale bescherming

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 10

PEFC is opgericht door boseigenaren met klein bosbezit. Een sterke focus lag daardoor altijd op het bevorderen van fatsoenlijke banen, met name bij kleine en middelgrote ondernemingen, maar ook op duurzame economische groei, vooral in plattelandsgebieden. PEFC-certificering stimuleert waardige lonen, veilige werkomstandigheden, gelijke kansen en geen discriminatie en intimidatie op het werk. PEFC stelt sinds 2001 als eis dat alle International Labour Organization (ILO) verdragen worden nageleefd in het bosbeheer, ook als een land de ILO-conventie niet heeft ondertekend.

Tevens is tijdens de internationale Algemene Vergadering van PEFC in Rio de Janeiro in 2010 besloten om sociale normen ook onderdeel te laten uitmaken van de Chain of Custody standaard, de certificeringsstandaard voor de houtverwerkende industrie, zodat de hele keten op sociaal vlak is afgedekt.