SDG 16: Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

SDG 16: Vrede, gerechtigheid en sterke instellingen

Een gezonde bossector kan helpen conflicten en vluchtelingenstromen te verminderen en vrede te bevorderen. Bosproducentenorganisaties dragen bij aan een democratische groei.

Om de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te bereiken, hebben we vredige, eerlijke en inclusieve samenlevingen nodig. Helaas zien we nog steeds veel vervolging en onrecht in de wereld. We moeten ervoor zorgen dat we over sterke democratieën beschikken, over wereldwijde geaccepteerde regels en ons overal inzetten voor vrede.

Vreedzame en inclusieve samenlevingen zijn gebouwd op een fundament van goed bestuur. Hierbij worden middelen eerlijk beheerd, zodat iedereen ervan profiteert, recht zegeviert en de wetten door iedereen als legitiem worden erkend. Deze doelstellingen worden weerspiegeld in SDG 16, dat zich richt op transparantie, participatie, verantwoording coördinatie door de overheden en verbeterde capaciteit.

Bossen en SDG 16

Rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenlevingen bevorderen met oog voor duurzame ontwikkelingen

Een gezonde bossector kan een cruciale rol spelen bij het voorkomen van conflicten en vluchtelingenstromen en bij het tot stand brengen van vrede. Bosproducentenorganisaties hebben bewezen sterke opbouwers van democratie te zijn. Vaak zorgen ze voor besluitvorming die aansluit op behoeften, zorgt voor inclusiviteit, actieve deelname mogelijk maakt en een eerlijke verdeling van inkomens bevordert, en daarmee ook economische groei.

Het is ook van groot belang dat de bosbouwsector ethisch zakelijk gedrag te handhaaft in alle stadia van hun activiteiten. Dit omvat het ondersteunen van richtlijnen die legale en verantwoorde handelspraktijken bevorderen, legale houtoogst garanderen, bedrijfstransparantie bevorderen en effectieve controlemechanismen en juridische middelen inzetten om dwangarbeid en kinderarbeid in hun toeleveringsketens uit te bannen. Deze maatregelen dragen ook bij aan het bereiken van SDG 16.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

16.3 De rechtsregels bevorderen op nationaal en internationaal niveau en gelijke toegang tot het rechtssysteem voor iedereen garanderen

16.5 Op duurzame wijze een einde maken aan corruptie en omkoperij in al hun vormen

16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen

16.a Versterking van relevante nationale instellingen, vooral in ontwikkelingslanden, onder meer door internationale samenwerking. Dit helpt bij het opbouwen van capaciteit op alle niveaus,  om geweld, terrorisme en criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 16

Bij PEFC staat het stimuleren van multi-stakeholder participatie en inclusieve processen centraal. Dit geldt voor alles: vanuit onze institutionele opzet, hoe we onze standaarden ontwikklen, tot de eisen voor het certificeren van bossen en ons praktische werk in het veld.

Het bepalen van eisen gebeurt op basis van belangrijke principes, het betrekken van alle belanghebbenden, zorgen voor een eerlijke gebalanceerde vertegenwoordiging, streven naar overeenstemming, verbetering en openheid. Deze aanpak bevordert begrip tussen verschillende meningen.

Bij het bosbeheer eisen we naleving van internationale en nationale wetgeving, inclusief juridische, eigendoms-, landeigendoms-, gewoonte-, traditionele en mensenrechten, en andere relevante milieu- en sociale regelgeving. Anticorruptie maatregelen moeten worden genomen en conflicthout mag niet in PEFC-gecertificeerde producten terechtkomen.