Leven in het water – SDG 14

SDG 14: Leven onder water

De oceanen – hun temperatuur, stromingen en leven – sturen wereldwijde systemen aan die de aarde bewoonbaar maken voor mens en dier.

Ons regenwater, drinkwater, weer, klimaat, kustlijnen, veel van ons voedsel en zelfs de zuurstof in de lucht die we inademen, worden uiteindelijk allemaal geleverd en gereguleerd door zee. Daarnaast zijn oceanen en zeeën altijd vitale kanalen geweest voor handel en transport.

Zorgvuldig beheer van deze mondiale hulpbron is essentieel voor een duurzame toekomst. Op dit moment is er echter een voortdurende verslechtering van de kustwateren als gevolg van vervuiling en verzuring van de oceanen. Dit heeft een negatief effect op het functioneren van ecosystemen en de biodiversiteit.

Bossen en SDG 14

Behoud en gebruik de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen duurzaam.

Veel mensen zullen verbaasd zijn door de bijdragen van bossen aan “het leven onder water”, maar bossen spelen een niet te onderschatten rol.

Bossen helpen de waterkringloop te beheersen door neerslag, verdamping en stromen te reguleren. De lagen van het bladerdak, de takken en de wortels van het bos kunnen waterdamp opslaan en weer afgeven, waardoor de neerslag wordt gereguleerd. Bossen kunnen ook helpen om de gevolgen van overstromingen door stormen te verminderen door de afvoer te blokkeren of te vertragen.

Wanneer bosareaal wordt verstoord of geheel verwijderd, zal de neerslag toenemen en zullen water regulerende functies verstoord worden. Het terugdringen van de ontbossing zal de neerslag helpen verminderen, de toestand van kustwateren verbeteren, en zo de waterecosystemen ten goede komen.

Mangroven zijn unieke bosecosystemen en gedijen het best langs lage en vlakke tropische en subtropische kusten met zeewater. Mangroven behoren tot de meest productieve ecosystemen op aarde en vervullen vele belangrijke functies, waaronder het voorkomen van kusterosie, ze bieden kustbescherming tegen stormen, waterfiltratie, voedsel-, hout- voor levensonderhoud en bescherming van de biodiversiteit Daarnaast slaan de mangroven CO2 op, net als bossen.

Door de wirwar van wortels zijn mangroven een goede kraamkamer voor vissen en vogels. Ook voorzien mangrovegebieden in belangrijke voedingstoffen voor vissen en vogels. Geschat wordt dat ongeveer 80% van de wereldwijde visvangst direct of indirect afhankelijk is van mangroven.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

14.2 Tegen 2020 zee- en kustecosystemen duurzaam beheren en beschermen om aanzienlijke nadelige gevolgen te voorkomen, onder meer door hun veerkracht te versterken, en actie te ondernemen voor het herstel ervan om gezonde en productieve oceanen te bewerkstelligen.

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 14

PEFC-boscertificering draait om degelijk en duurzaam bosbeheer, wat de sleutel is om ontbossing te voorkomen. Het behouden of vergroten van bossen en hun ecosysteemdiensten, hun gezondheid en vitaliteit is daarom een belangrijke vereiste bij PEFC-certificering. Certificering houdt ook in dat de kwantiteit en kwaliteit van bossen de capaciteit om koolstof op te slaan en vast te leggen wordt gewaarborgd.

PEFC verbiedt conversies en vereist dat de beschermende functies van bossen, zoals hun potentiële rol bij erosiebeheersing, overstromingspreventie en waterzuivering, behouden of verbeterd moeten worden. Bovendien moeten ecologisch belangrijke bosgebieden geïdentificeerd, beschermd en behouden worden. Dit zorgt ervoor dat het vermogen van bossen om koolstof op te slaan en vast te leggen op middellange en lange termijn wordt gewaarborgd. De standaard vereist ook dat klimaatpositieve praktijken, zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en efficiënt gebruik van grondstoffen, worden aangemoedigd bij bosbeheeractiviteiten.