SDG 15: Leven op het land

SDG 15: Leven op het land

Bossen zijn cruciaal voor het behoud van biodiversiteit en gezonde ecosystemen. Ze beslaan een derde van het aardoppervlak en zijn van vitaal belang voor voedsel, onderdak en het bestrijden van klimaatverandering.

Elk jaar gaat er een enorm stuk bos ter grootte van 13  miljoen hectare verloren, terwijl  droge gebieden ter grootte van 3,6 miljard hectare worden getroffen door verwoestijning.

Hoewel ongeveer 15% van het land momenteel beschermd is, loopt de biodiversiteit nog steeds gevaar. Door bossen te beschermen, kunnen we ook natuurlijke hulpbronnen beter beheren en de landproductiviteit verhogen.

Bossen en SDG 15

Bescherm, herstel en  bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en biodiversiteitsverlies.

Bossen zijn van cruciaal belang voor het behouden van biodiversiteit en het goed functioneren van ecosystemen. Het duurzaam beheer van bossen is niet alleen belangrijk om biodiversiteit te behouden, maar ook om ervoor te zorgen dat  ecosystemen blijven functioneren en ons blijven voorzien van essentiële diensten. Bovendien is duurzaam beheer nodig om te voldoen aan de groeiende vraag naar houtvezels uit bossen die op duurzame wijze worden beheerd.

Bossen worden gezien als een natuurlijk wapen tegen de opwarming van de aarde. Dit komt doordat ze in staat zijn om klimaatverandering tegen te gaan en verhoogde koolstofopname door duurzaam bosbeheer. Bovendien dragen ze bij  door het leveren van de hernieuwbare en duurzame grondstof hout.

Gerelateerd SDG-doel (samengevat)

15.1  Tegen 2020 streven we ernaar om terrestrische en binnenlandse ecosystemen, zoals bossen, wetlands, bergen en droge gebieden, te behouden, herstellen en duurzaam te gebruiken, in lijn met onze internationale verplichtingen.

15.2 Tegen 2020 streven we ernaar om duurzaam beheer van alle soorten bossen te bevorderen, een einde te maken aan ontbossing, beschadigde bossen te herstellen en wereldwijd aanzienlijk meer bomen te planten en verloren bossen te herstellen

15.4 Voor 2030 streven we ernaar bergecosystemen te behouden, inclusief hun biodiversiteit, om hun capaciteit te vergroten om waardevolle voordelen te bieden die cruciaal zijn voor een duurzame ontwikkeling.

15.5 Dringende en ingrijpende maatregelen nemen om de aantasting van natuurlijke habitats tegen te gaan, het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en tegen 2020 bedreigde soorten te beschermen en te voorkomen dat ze uitsterven.

15.6 Streven naar een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de voordelen die voortkomen uit het gebruik van genetische hulpbronnen en ervoor zorgen dat er passende toegang is tot deze hulpbronnen, zoals internationaal overeengekomen.

15.8 Tegen 2020 maatregelen treffen die de introductie van invasieve uitheemse soorten in land- en waterecosystemen voorkomen en de impact ervan aanzienlijk verminderen, en ook prioritaire soorten onder controle houden of uitroeien.

Hoe PEFC bijdraagt aan SDG 15

Het beschermen van de bossen in de wereld door het bevorderen van duurzaam bosbeheer is de kern van PEFC. Met meer dan 300 miljoen hectare (dat is ongeveer tweederde van het totale landoppervlak van de Europese Unie) PEFC-gecertificeerde bossen, is meer dan een vijfde van het wereldwijde totale aanbod van hout en houtvezel PEFC-gecertificeerd.

Ongeveer een miljoen boseigenaren wereldwijd beheren hun bos in overeenstemming met de PEFC Sustainability Benchmark-vereisten, die zijn ontwikkeld om een goede balans te bieden tussen de ecologische, sociale en economische dimensies van duurzaamheid.

De PEFC standaarden zijn ontwikkeld met actieve deelname van belanghebbenden – van boseigenaren en industrie tot ngo’s, vakbonden, lokale gemeenschappen en onderzoekers – en zorgen ervoor dat de gezondheid en vitaliteit van bossen, hun biodiversiteit en beschermende functies, en hun bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering worden behouden en verbeterd.

Tegelijkertijd erkent PEFC ook de belangrijke rol die bossen spelen vanuit sociaaleconomisch oogpunt, wat vooral relevant is in plattelandsgebieden en voor de meer dan 1,6 miljard mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van bossen.

De belangrijke rol van PEFC  in het beschermen van de bossen in de wereld wordt wereldwijd erkend, waarbij PEFC is geselecteerd als een van de twee officiële indicatoren voor SDG-doelstelling 15.2: Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten bossen, de ontbossing een halt toeroepen, aangetaste bossen herstellen en op duurzame manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren.

“Creating additional value is one of the best ways to keep forests standing, as it prevents them from bing cleared for alternative unsustainable land uses”

UNECO / FAO